Κατασκευή κτηριακών έργων
& έργων υποδομής

Η εταιρεία μας επενδύοντας στην εμπειρία των στελεχών της και στην εξειδικευμένη επιστημονική τεχνογνωσία τους, αναλαμβάνει την κατασκευή έργων υποδομής, όλων των κλάδων, καθώς και την κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών κτηριακών εγκαταστάσεων.
Στόχος είναι η εργονομία, η λειτουργικότητα και η βιωσιμότητα των κατασκευών στο πέρασμα του χρόνου.
Για τον σκοπό αυτό η εταιρεία διαθέτει πτυχίο κατασκευής Δημοσίων έργων 2ας τάξεως του ΥΠΕΧΩΔΕ για έργα Οδοποιίας, Οικοδομικά, Υδραυλικά, Ηλεκτρομηχανολογικά, Βιομηχανικά-Ενεργειακά και 1ης τάξεως για έργα Πρασίνου.