Διαχείριση
έργου

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει το σχεδιασμό, την οργάνωση και τον έλεγχο των πόρων που θα ικανοποιήσουν την εκτέλεση του έργου ικανοποιώντας επί μέρους στόχους χρονικούς, κοστολογικούς και ποιοτικούς.
Οι τεχνικοί της εταιρείας, έχουν μακρά θητεία σε συντονισμό και παρακολούθηση έργων και γενικά στη διαχείριση μικτών έργων, με χρήση εξειδικευμένων προγραμμάτων Project Management (Primavera, MS Project, ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου) και τις ανάγκες του έργου όπως αυτές εκφράζονται από τον πελάτη.
Τα μέλη της εταιρείας μας έχοντας πολυετή εμπειρία από μεγάλα και πολύπλοκα κατασκευαστικά έργα στην Ελλάδα αναλαμβάνουν με ικανότητα και αφοσίωση όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες για τη διαχείριση έργων με σκοπό την επίτευξη του τελικού στόχου. Η ομάδα διαχείρισης έργων της ΣΠΑΡΤΑΚΟΝ Ι.Κ.Ε. προβαίνει στο σωστό σχεδιασμό των εργασιών σε ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, την παρακολούθησης του κόστους, την επικοινωνία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, τη διαχείριση των κινδύνων καθώς και την άμεση και αποτελεσματική λήψη των αποφάσεων.
Η ομάδα των μηχανικών της ΣΠΑΡΤΑΚΟΝ Ι.Κ.Ε., υποστηρίζεται από εξωτερικούς συμβούλους εκτεταμένης εμπειρίας στη διαχείριση τεχνικών έργων, ενώ οι υπεύθυνοι τμημάτων και πολλά στελέχη είναι πιστοποιημένοι κατά ΙΡΜΑ και PMI.