Μελέτες – συμβουλευτικές
υπηρεσίες

Η εταιρεία μας μπορεί να αναλάβει και να εκπονήσει το σύνολο των μελετών, τεχνικών εκθέσεων και περιγραφών για κάθε έργο, βασιζόμενη στην εξειδικευμένη τεχνογνωσία των στελεχών της.
Κάθε μελέτη περιλαμβάνει πλήρη περιγραφή του τρόπου κατασκευής ενός έργου, τεχνικές επιλύσεις, το είδος των εργασιών καθώς και τα υλικά που πρέπει να χρησιμοποιηθούν.